Thread Safe Queued BackgroundWorker


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kazimce1/public_html/wp-content/plugins/microkids-related-posts/microkids-related-posts.php on line 645

BackgroundWorker ile çalışırken çalıştırmış olduğunuz bir önceki RunWorkerAsync metodu tamamlanmadan tekrar RunWorkerAsync metodunu çalıştırdığınızda hata alırsınız. Bu hatanın sebebi RunWorkerAsync metodunun tekrar çalıştırmadan önce bir önceki işlemin tamamlanmamış olmamasıdır. Bu yüzden bu işlemleri sıraya koyacak bir yapıya ihtiyacınız olduğunda BackgroundWorker componenti kullanarak genişletilmiş edilmiş olan QueuedBackgroundWorker sınıfını kullanabilirsiniz.

QueuedBackgroundWorker özellikleri:

 • Asenkron olarak birbirinden farklı metodları sonuçlarını alarak çalıştırabilme.
 • Tüm işlerin sıraya konulup tek tek çalıştırılması.
 • Karmaşık giriş ve çıkış parametlerinin desteklenmesi.
 • Thread-Safe olması

Çalışan örnek uygulamayı buradan indirebilirsiniz.


Kullanımı :

private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
  var worker = new QueuedBackgroundWorker();
  worker.RunAsync<int, int>(Calculate, 2);
  worker.RunAsync<MultiplyArgument, int>(Multiply, new MultiplyArgument() { A = 1, B = 2 }, MultiplyCompleted);
}
    
private int Calculate(int a)
{
  return a * 2;
}

private int Multiply(MultiplyArgument calculateArgument)
{
  return calculateArgument.A * calculateArgument.B;
}

private void MultiplyCompleted(int result, Exception error)
{
  lbTest.Items.Add("worker completed, result: " + result.ToString());
}

public class MultiplyArgument
{
  public int A { get; set; }
  public int B { get; set; }

}

Wrap Edilmiş BackgroundWorker Sınıfı :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;

namespace BGWorker
{
  /// <summary>
  /// This is thread-safe
  /// </summary>
  public class QueuedBackgroundWorker
  {
    #region Constructors

    public QueuedBackgroundWorker() { }

    #endregion

    #region Properties

    Queue<object> Queue = new Queue<object>();

    object lockingObject1 = new object();

    public delegate void WorkerCompletedDelegate<K>(K result, Exception error);

    #endregion

    #region Methods

    /// <summary>
    /// doWork is a method with one argument
    /// </summary>
    /// <typeparam name="T">is the type of the input parameter</typeparam>
    /// <typeparam name="K">is the type of the output result</typeparam>
    /// <param name="inputArgument"></param>
    /// <param name="doWork"></param>
    /// <param name="workerCompleted"></param>
    public void RunAsync<T, K>(Func<T, K> doWork, T inputArgument, WorkerCompletedDelegate<K> workerCompleted)
    {
      BackgroundWorker bw = GetBackgroundWorker<T, K>(doWork, workerCompleted);

      Queue.Enqueue(new QueueItem(bw, inputArgument));

      lock (lockingObject1)
      {
        if (Queue.Count == 1)
        {
          ((QueueItem)this.Queue.Peek()).RunWorkerAsync();
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Use this method if you don't need to handle when the worker is completed
    /// </summary>
    /// <param name="doWork"></param>
    /// <param name="inputArgument"></param>
    public void RunAsync<T, K>(Func<T, K> doWork, T inputArgument)
    {
      RunAsync(doWork, inputArgument, null);
    }

    private BackgroundWorker GetBackgroundWorker<T, K>(Func<T, K> doWork, WorkerCompletedDelegate<K> workerCompleted)
    {
      BackgroundWorker bw = new BackgroundWorker();
      bw.WorkerReportsProgress = false;
      bw.WorkerSupportsCancellation = false;

      bw.DoWork += (sender, args) =>
      {
        if (doWork != null)
        {
          args.Result = (K)doWork((T)args.Argument);
        }
      };

      bw.RunWorkerCompleted += (sender, args) =>
      {
        if (workerCompleted != null)
        {
          workerCompleted((K)args.Result, args.Error);
        }
        Queue.Dequeue();
        lock (lockingObject1)
        {
          if (Queue.Count > 0)
          {
            ((QueueItem)this.Queue.Peek()).RunWorkerAsync();
          }
        }
      };
      return bw;
    }

    #endregion
  }

  public class QueueItem
  {
    #region Constructors

    public QueueItem(BackgroundWorker backgroundWorker, object argument)
    {
      this.BackgroundWorker = backgroundWorker;
      this.Argument = argument;
    }

    #endregion

    #region Properties

    public object Argument { get; private set; }

    public BackgroundWorker BackgroundWorker { get; private set; }

    #endregion

    #region Methods

    public void RunWorkerAsync()
    {
      this.BackgroundWorker.RunWorkerAsync(this.Argument);
    }

    #endregion
  }

}

Kaynak;

POOYA KHAMOOSHI’s Blog
Matt Valerio’s Blog

0 thoughts on “Thread Safe Queued BackgroundWorker”

Bir cevap yazın