SQL İpuçları

Bir tablodaki bir kolonun satırlarını tek bir text haline getirmek için aşağıdaki script ihtiyacımızı karşılayacaktır.

FirstName
Gustavo
Catherine
Kim

Örneğin Contact tablosunda bulunan FirstName kolonundaki bilgileri script çalıştırıldığında “Gustavo, Catherine, Kim” şeklinde görüntülenecektir.

DECLARE @Names VARCHAR(8000)
SELECT @Names = COALESCE(@Names + ', ', '') + ISNULL(FirstName, 'N/A') FROM Person.Contact

-- Veya

SELECT Stuff(
 (SELECT N', ' + FirstName FROM Person.Contact FOR XML PATH(''),TYPE) .value('text()[1]','nvarchar(max)'),1,2,N'')

Yukarıdaki işlemin tersini yapma ihtiyacı olduğunda ise aşağıdaki fonksiyon ile tekrar text halinden tablo haline dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz.

--Kullanım
SELECT * FROM dbo.Split('Gustavo, Catherine,Kim',',')

--Script
CREATE FUNCTION [dbo].[Split](@STRING varchar(MAX), @Delimiter char(1))
RETURNS @Results TABLE (indx int, Items varchar(MAX))
AS

  BEGIN
  DECLARE @INDEX INT;DECLARE @SLICE varchar(MAX);
  SELECT @INDEX = 1;
  IF @STRING IS NULL RETURN
  DECLARE @i as int ;
  SET @i = 1;
  WHILE @INDEX !=0
    BEGIN
    	SELECT @INDEX = CHARINDEX(@Delimiter,@STRING)
    	IF @INDEX !=0
    		SELECT @SLICE = LEFT(@STRING,@INDEX - 1)
    	ELSE
    		SELECT @SLICE = @STRING
    	INSERT INTO @Results(indx, Items) VALUES(@i, @SLICE)
    	SELECT @STRING = RIGHT(@STRING,LEN(@STRING) - @INDEX)
    	IF LEN(@STRING) = 0 BREAK
      SET @i = @i + 1
    END
  RETURN
END
00002254465 gibi kayıtların başındaki sıfırları silebilmek için kullanılabilecek bir fonksiyon;
CREATE FUNCTION RemoveLeadingZerosFromVarChar
(
   @inputStr varchar(max)
)
RETURNS varchar(max)
AS
BEGIN
   DECLARE @Result varchar(max)
 
   SELECT @Result = replace(replace(ltrim(replace(
     replace(ltrim(@inputStr), ' ', '¬') 
     , '0', ' ') 
     ) 
     , ' ', '0') 
     , '¬', ' ') 
   RETURN @Result
END
GO
İki tarih arasındaki çalışma günlerini bulmak için kullanılabilecek script
CREATE FUNCTION dbo.GetWorkingDays
 ( @StartDate datetime,
  @EndDate datetime )
RETURNS INT
AS
BEGIN
 DECLARE @WorkDays int, @FirstPart int
 DECLARE @FirstNum int, @TotalDays int
 DECLARE @LastNum int, @LastPart int
 IF (DATEDIFF(day, @StartDate, @EndDate) < 2)
  BEGIN
   RETURN ( 0 )
  END
 SELECT
  @TotalDays = DATEDIFF(day, @StartDate, @EndDate) - 1,
  @FirstPart = CASE DATENAME(weekday, @StartDate)
         WHEN 'Sunday' THEN 6
         WHEN 'Monday' THEN 5
         WHEN 'Tuesday' THEN 4
         WHEN 'Wednesday' THEN 3
         WHEN 'Thursday' THEN 2
         WHEN 'Friday' THEN 1
         WHEN 'Saturday' THEN 0
        END,
  @FirstNum = CASE DATENAME(weekday, @StartDate)
         WHEN 'Sunday' THEN 5
         WHEN 'Monday' THEN 4
         WHEN 'Tuesday' THEN 3
         WHEN 'Wednesday' THEN 2
         WHEN 'Thursday' THEN 1
         WHEN 'Friday' THEN 0
         WHEN 'Saturday' THEN 0
        END
 IF (@TotalDays < @FirstPart)
   BEGIN
    SELECT @WorkDays = @TotalDays
   END
 ELSE
   BEGIN
    SELECT @WorkDays = (@TotalDays - @FirstPart) / 7
    SELECT @LastPart = (@TotalDays - @FirstPart) % 7
    SELECT @LastNum = CASE
     WHEN (@LastPart < 7) AND (@LastPart > 0) THEN @LastPart - 1
     ELSE 0
    END
    SELECT @WorkDays = @WorkDays * 5 + @FirstNum + @LastNum
   END
 RETURN ( @WorkDays )
END
GO

Kullanımı ;

SELECT dbo.GetWorkingDays ('2012-01-01', '2012-12-01')

Bir cevap yazın