SQL Server performans çalışması yaparken kullanabilecek DMV’ler

DMV (Dynamic management views) ve DMF (Dynamic management functions), sql server ve instance’larını gözlemlemek (monitor etmek), herhangi bir problemi teşhis etmek yada sql sunucunun daha performanslı çalışması için index, key vb. eksik tanımları bulmak için kullanılan, sunucu durumu hakkında bilgi dönen sql server ile hazır gelen sistem view ve function’larıdır.

DMV ve DMF’lere örnek bir kaç kullanım aşağıdaki gibidir.

Bir sorgunun ne kadar sürede çalıştığı bunun için ne kadar CPU tükettiği bu zamana kadar ne kadar çalıştırıldığı hangi SP,Function vb. sorgu içerisinde yer aldığını öğrenmek için kullanılabilecek DMV

SELECT
CAST(qs.Total_Elapsed_Time / 1000000.0 AS DECIMAL(28, 2)) AS [Total Duration (s)] ,
CAST (qs.Total_Worker_Time * 100.0 / (
            CASE WHEN ISNULL(qs.Total_Elapsed_Time, 0.0) = 0.0 THEN 1.0
   						ELSE qs.Total_Elapsed_Time
	     		  END ) AS DECIMAL(28, 2)) AS [% CPU] ,
CAST(( qs.Total_Elapsed_Time - qs.Total_Worker_Time ) * 100.0 / (
            CASE WHEN ISNULL(qs.Total_Elapsed_Time, 0.0) = 0.0 THEN 1.0
              ELSE qs.Total_Elapsed_Time
            END ) AS DECIMAL(28, 2)) AS [% Waiting] ,
qs.Execution_Count ,
CAST(qs.Total_Elapsed_Time / 1000000.0 / qs.Execution_Count AS DECIMAL(28,2))
AS [Average Duration (s)] ,
SUBSTRING(qt.Text, ( qs.Statement_Start_Offset / 2 ) + 1,
     ( ( CASE WHEN qs.Statement_End_Offset = -1
          THEN LEN(CONVERT(NVARCHAR(MAX), qt.Text)) * 2
          ELSE qs.Statement_End_Offset
       END - qs.Statement_Start_Offset ) / 2 ) + 1) AS [Individual Query] ,
SUBSTRING(qt.Text, 1, 100) AS [Parent Query] ,
DB_NAME(qt.DBid) AS DatabaseName ,
qs.Creation_Time ,
qs.Last_Execution_Time
FROM  sys.dm_exec_query_stats AS qs
    CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) AS qt
WHERE  qs.Total_Elapsed_Time > 0
    AND ( qs.Creation_Time >= DATEADD(mm, -10, CURRENT_TIMESTAMP)
       OR qs.Last_Execution_Time >= DATEADD(mm, -10, CURRENT_TIMESTAMP))
ORDER BY qs.Total_Elapsed_Time DESC
Eksik indeks’leri sorgulamak için kullanılabileceğiniz DMV
SELECT DB_NAME(id.database_id) AS DatabaseName ,
    id.statement AS TableName ,
    id.equality_columns ,
    id.inequality_columns ,
    id.included_columns ,
    ROUND(gs.avg_total_user_cost * gs.avg_user_impact * ( gs.user_seeks + gs.user_scans ),0) AS [Total Cost],
    gs.last_user_seek ,
    gs.user_seeks ,
    gs.last_user_scan ,
    gs.user_scans,
    'Create NonClustered Index IX_' + t.name + '_missing_'
    + CAST(id.index_handle AS VARCHAR(10))
    + ' On ' + id.STATEMENT
    + ' (' + IsNull(id.equality_columns,'')
    + CASE WHEN id.equality_columns IS Not Null
      And id.inequality_columns IS Not Null THEN ','
        ELSE '' END
    + IsNull(id.inequality_columns, '')
    + ')'
    + IsNull(' Include (' + id.included_columns + ');', ';'
    ) AS sql_statement
FROM  sys.dm_db_missing_index_group_stats gs
    INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_groups ig ON gs.group_handle = ig.index_group_handle
    INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_details id ON id.index_handle = ig.index_handle
    INNER JOIN sys.dm_db_missing_index_group_stats ddmigs ON ddmigs.group_handle = ig.index_group_handle
    INNER JOIN sys.tables AS t ON id.object_id = t.object_id
ORDER BY gs.avg_total_user_cost * gs.avg_user_impact * ( gs.user_seeks + gs.user_scans ) DESC
En pahalı 10 sorguyu bulmak için kullanabileceğiniz DMV
SELECT TOP 10
    SUBSTRING(qt.TEXT, ( qs.statement_start_offset / 2 ) + 1,
         ( ( CASE qs.statement_end_offset
            WHEN -1 THEN DATALENGTH(qt.TEXT)
            ELSE qs.statement_end_offset
           END - qs.statement_start_offset ) / 2 ) + 1) ,
    qs.execution_count ,
    qs.total_logical_reads ,
    qs.last_logical_reads ,
    qs.total_logical_writes ,
    qs.last_logical_writes ,
    qs.total_worker_time ,
    qs.last_worker_time ,
    qs.total_elapsed_time / 1000000 total_elapsed_time_in_S ,
    qs.last_elapsed_time / 1000000 last_elapsed_time_in_S ,
    qs.last_execution_time ,
    qp.query_plan
FROM  sys.dm_exec_query_stats qs
    CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) qt
    CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(qs.plan_handle) qp
ORDER BY qs.total_logical_reads DESC -- logical reads
-- ORDER BY qs.total_logical_writes DESC -- logical writes
-- ORDER BY qs.total_worker_time DESC -- CPU time
Veri ve log dosyaları performasını incelemek için kullanabileceğiniz DMV
   SELECT        DB_NAME(database_id)                            AS 'Database_Name'
    ,        CASE WHEN file_id = 2 THEN 'Log' ELSE 'Data' END            AS 'File_Type'
    ,        ((size_on_disk_bytes/1024)/1024.0)                    AS 'Size_On_Disk_in_MB'
    ,        io_stall_read_ms / num_of_reads                        AS 'Avg_Read_Transfer_in_Ms'
    ,        CASE WHEN file_id = 2 THEN
                CASE
                    WHEN io_stall_read_ms / num_of_reads < 5 THEN
                        'Good'
                    WHEN io_stall_read_ms / num_of_reads < 15 THEN
                        'Acceptable'
                    ELSE
                        'Unacceptable'
                END
            ELSE
                CASE
                    WHEN io_stall_read_ms / num_of_reads < 10 THEN
                        'Good'
                    WHEN io_stall_read_ms / num_of_reads < 20 THEN
                        'Acceptable'
                    ELSE
                        'Unacceptable'
                END
            END                                    AS 'Average_Read_Performance'
    ,        io_stall_write_ms / num_of_writes                    AS 'Avg_Write_Transfer_in_Ms'
    ,        CASE WHEN file_id = 2 THEN
                CASE
                    WHEN io_stall_write_ms / num_of_writes < 5 THEN
                        'Good'
                    WHEN io_stall_write_ms / num_of_writes < 15 THEN
                        'Acceptable'
                    ELSE
                        'Unacceptable'
                END
            ELSE
                CASE
                    WHEN io_stall_write_ms / num_of_writes < 10 THEN
                        'Good'
                    WHEN io_stall_write_ms / num_of_writes < 20 THEN
                        'Acceptable'
                    ELSE
                        'Unacceptable'
                END
            END                                    AS 'Average_Write_Performance'
    FROM        sys.dm_io_virtual_file_stats(null,null)
    WHERE        num_of_reads > 0 AND num_of_writes > 0
Bloklanmış tüm sessionları bulmak için kullanabileceğiniz DMV
WITH blocking_info AS
(
  SELECT
    [blocker] = wait.blocking_session_id,
    [waiter] = lock.request_session_id,
    b_handle = br.[sql_handle],
    w_handle = wr.[sql_handle],
    [dbid] = lock.resource_database_id,
    duration = wait.wait_duration_ms / 1000,
    lock_type = lock.resource_type,
    lock_mode = block.request_mode
  FROM
    sys.dm_tran_locks AS lock
  INNER JOIN
    sys.dm_os_waiting_tasks AS wait
    ON lock.lock_owner_address = wait.resource_address
  INNER JOIN
    sys.dm_exec_requests AS br
    ON wait.blocking_session_id = br.session_id
  INNER JOIN
    sys.dm_exec_requests AS wr
    ON lock.request_session_id = wr.session_id
  INNER JOIN
    sys.dm_tran_locks AS block
    ON block.request_session_id = br.session_id
  WHERE
    block.request_owner_type = 'TRANSACTION'
)
SELECT
  [database] = DB_NAME(bi.[dbid]),
  bi.blocker,
  blocker_command = bt.,
  bi.waiter,
  waiter_command = wt.,
  [duration MM:SS] = RTRIM(bi.duration / 60) + ':'
    + RIGHT('0' + RTRIM(bi.duration % 60), 2),
  bi.lock_type,
  bi.lock_mode
FROM
  blocking_info AS bi
CROSS APPLY
  sys.dm_exec_sql_text(bi.b_handle) AS bt
CROSS APPLY
  sys.dm_exec_sql_text(bi.w_handle) AS wt;

Kaynak ;

Dynamic Management Views and Functions (Transact-SQL)
sys.dm_exec_requests

Bir cevap yazın