Veri tabanındaki tüm tablolarda arama yapmak

SQL server 2005 ve üzeri sürümler eğer bir değeri tüm tablolarda aramak gibi bir ihtiyacınız olursa aşağıdaki scripten yararlanabilirsiniz.

CREATE PROC SearchAllTables
(
	@SearchStr nvarchar(100)
)
AS
BEGIN
	CREATE TABLE #Results (TableName NVARCHAR(370),ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))
 
	SET NOCOUNT ON
 
	DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
	SET  @TableName = ''
	SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')
 
	WHILE @TableName IS NOT NULL
	BEGIN
		SET @ColumnName = ''
		SET @TableName = 
		(
			SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
			FROM 	INFORMATION_SCHEMA.TABLES
			WHERE 		TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
				AND	QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
				AND	OBJECTPROPERTY(
						OBJECT_ID(
							QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
							 ), 'IsMSShipped'
						       ) = 0
		)
 
		WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
		BEGIN
			SET @ColumnName =
			(
				SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
				FROM 	INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
				WHERE 		TABLE_SCHEMA	= PARSENAME(@TableName, 2)
					AND	TABLE_NAME	= PARSENAME(@TableName, 1)
					AND	DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar')
					AND	QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
			)
 
			IF @ColumnName IS NOT NULL
			BEGIN
				INSERT INTO #Results
				EXEC
				(
					'SELECT ''' +@TableName+ ''', ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630) 
					FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +
					' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
				)
			END
		END	
	END
 
	SELECT * FROM #Results
	
END